Croeso i Ardal Weinidogaeth Bro Enlli

Croeso i’n teulu o saith o eglwysi Anglicanaidd sy’n ymestyn o dref farchnad Pwllheli ar arfordir deheuol hardd a rhyfeddol Llŷn nes cyrraedd Aberdaron.

Mae’r gair Bro yn awgrymu ardal ddaearyddol benodol. Enlli yw’r Ynys Sanctaidd y mae llwybrau’r pererinion yn arwain ati, ym mhen pellaf Pen Llŷn, ac sy’n cysylltu ein holl eglwysi,.

Rydyn ni’n Eglwys Gynhwysol, yn Esgobaeth Bangor o’r Eglwys yng Nghymru, sydd wedi ceisio Addoli Duw, Tyfu’r Eglwys a Charu’r Byd ers y chweched ganrif.

Mae Cristionogaeth wedi bod yn ffydd fyw yn Llŷn ers ymhell dros 1400 mlynedd. Mae’r ffaith fod cymaint o eglwysi’r ardal wedi’u cysegru i seintiau’r blynyddoedd cynnar hynny’n dyst fod y ffydd Grisnogol wedi, ac yn dal, i gael ei choleddu ers y dyddiau cynnar. Roedd bron bob un o’r seintiau Celtaidd Cristnogol cynnar a gyflwynodd y ffydd i bobl Cymru yn genhadon teithiol. Mae lleoedd sydd wedi’u cysegru i’r cenhadon cynnar hyn yn dangos eu bod wedi setlo yn ein bro ac wedi cychwyn, felly, y genhadaeth rydyn ni ein hunain heddiw yn cael y fraint o’i pharhau. Mae pobl Llŷn wedi croesawu pererinion ac ymwelwyr ers mil o flynyddoedd ac mae’n wych ein bod ni’n gallu eich croesawu CHI i’n heglwysi.

Amseroedd Gwasanaeth

GWASANAETH Y SUL

Sant Pedr, Pwllheli
Dydd Sul Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Sant Pedrog, Llanbedrog
Dydd Sul Cymun 10am (Dwyieithog)
Sant Hywyn, Aberdaron
Dydd Sul Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Sant Maelrhys, Llanfaelrhys
Dydd Sul Gweddi Nos 2pm (Cymraeg)
Sant Cian, Llangian
Bob yn ail ddydd Sul Cymun gydag Eglwys Sant Engan, Llanengan 9am (Saesneg)
Eglwys y Groes Sanctaidd, Llannor
Dydd Sul Cymun 11:30am (Cymraeg)
Sant Engan, Llanengan
Bob yn ail ddydd Sul Cymun gydag Eglwys Sant Cian, Llangian 9am (Saesneg)

GWASANAETH DYDDIOL

Sant Pedr, Pwllheli
Dydd Mawrth Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Dydd Gwener Bendith 3pm (Dwyieithog)
Sant Pedrog, Llanbedrog
Dydd Mercher Cymun 10am (Dwyieithog)
Dydd Mercher Astudiaeth Feiblaidd 11am (Dwyieithog)
Sant Maelrhys, Llanfaelrhys
3ydd dydd Sul y mis Cymun 2pm (Dwyieithog)
CYFRANNU AT BRO ENLLI HEDDIW

Beth sy’n digwydd

Ym Mro Enlli, yn aml iawn mae yna ddigwyddiadau heblaw ein gwasanaethau ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Cyngherddau, gwasanaethau dathlu, arddangosfeydd, boreau coffi a llawer mwy.

Cewch weld beth sy’n digwydd yn unrhyw un o’n heglwysi ar y calendr Gwgl a llawr lwytho’r wybodaeth ar eich dyfais.

Digwyddiad Nesaf

Cliciwch yr eicon isod i lawrlwytho'r manylion

Facebook

Bro Enlli
Bro Enlli
Saturday letter from Andrew
Dear all
I do hope that you are all well and safe - much love and prayers to you.
A few announcements first:
-Congratulations to Susan Fogarty - she will be licensed this coming week by to Bishop to be a worship leader
- the Aberdaron evensong services will recommence on Wednesday the 21st of July at 7-30 and then on the following Wednesdays each week
- a reminder that our Bro Enlli zoom worship offering. The next one will be on Sunday 27th and WEdnesday 30th at 4.30pm Further details from Susan Fogarty on susanfogarty@gmail.com
- Bro Enlli website: www.broenlli.com

Last week I said that the spiritual life is at the heart of the Christian life and that I would like to explore this further using those verses from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 12, verses 1-12, where Paul mentions the various spiritual gifts. My plan for the next few weeks is to explore those gifts in a kind of pairing way - first week the New Testament and the following week the way in which those gifts are mentioned in the Old Testament.

This week I want to look at the spiritual gifts of Wisdom and Knowledge:
"Then the kingdom of heaven will be like this. Ten bridesmaids took their lamps and went to meet the bridegroom. Five of them were foolish, and five were wise. When the foolish took their lamps, they took no oil with them; but the wise took flasks of oil with their lamps" (Matthew 25.1-4)

In his letter to the Corinthians Paul is clearly concerned about the unity of the fledgling Corinthian church, where divisions are already apparent. He wants them to know that Christians differ from each other and that uniformity of experience and ministry is not a realistic expectation. At the heart of unity lies the Spirit and it is the Spirit who bestows on Christians the various gifts needed to build up the community of Christ's followers.

Commentators on this passage (1 Corinthians 12.1-12) differ as to the precise meaning of the various gifts, but, for me, 'wisdom' in Paul's context means evaluating realities in the light of God's grace and acting on those realities in response to it. 'Knowledge' is the insight into the real nature of the world as created by God. To utter knowledge, then, is to speak a word under inspiration, thus giving insight into life's realities to others. So, in this sense, both wisdom and knowledge are practical and realistic gifts given by the Spirit as we endeavour to deepen our spiritual life. Similarly, the ministry of Jesus is peppered with instances of realistic and practical wisdom and knowledge.

The picture painted by the bridesmaids (Matthew 25.1-4) here is very typical of a first-century Palestinian wedding. The wisdom and knowledge conveyed in this parable is, again, practical and realistic for people who believe in God. The point of the parable is that the disciples are to be prepared and ready (awake) when the Lord comes and, thus, enter the fullness of the kingdom. The utterance of wisdom and knowledge in this passage comes at the end of the parable: "Keep awake therefore, for you know neither the day nor the hour" (Matthew 25.13). Could it be that in saying, "I do not want you to be uninformed" (I Corinthians 12.1), Paul is actually saying the same as Jesus: "Keep awake" ? I think he is........

Spirit of the Risen Christ, give us today the grace to utter words of wisdom

Grant us Wholeness
Eternal God, as you created humankind in your image,
women and men, male and female, renew us in that image.
God the Holy Spirit, by your strength and love
comfort us as those whom a mother comforts.
Lord Jesus Christ, by your death and resurrection,
give us the joy of those for whom pain and
suffering become, in hope, the fruitful agony of travail.
God the Holy Trinity, grant that we may together
enter into new life, your promised rest of achievement
and fulfilment - world without end. Amen.

(World Council of Churches)

With much love
Andrew x
Bro Enlli
Bro Enlli
Llythyr oddi wrth Andrew
Annwyl bawb
Mawr obeithiaf eich bod yn iach ac yn saff - llawer o gariad a gweddiau atoch.
Ychydig o gyhoeddiadau i gychwyn:

- llongyfarchiadau i Susan Fogarty - fe fydd hi's cael ei thrwddedu gan yr Esgob wythnos yma fel arweinydd addoliad

- fe fydd gwasanaethau'r gosber yn ail gychwyn yn Eglwys Aberdaron ar 21ain o Orffennaf a wedyn bob nos Fercher

- Gair i ddweud fod addoliad zoom Bro Enlli - susanfogarty@gmail.com - Fe fydd yr un nesaf ar Mehefin 27 a 30. 4.30pm
- gwefan Bro Enllii: www.broenlli.com

Wythnos diwethaf dywedais fod y bywyd ysbrydol wrth wraidd y bywyd Cristnogol ac yn ystod yr wythnosau nesaf fy mwriad ydi ystyried y ffaith yma drwy edrych ar yr adnodau o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 12, adnodau 1-12, lle mae Paul yn son am y 'doniau ysbrydol'. Felly y cynllun ar gyfer yr wythnosau nesaf ydi edrych ar y doniau ysbrydol mewn parau - un wythnos ar y modd mae'r doniau yn ymddangos yn y Testament Newydd a'r wythnos canlynol yr Hen Destament.

Wythnos yma felly y doniau ysbrydol, Doethineb a Gwybodaeth:
"Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg i ddeg o enethod a gymerodd eu lampau a mynd allan i gyfarfod a'r priodfab. Yr oedd pump ohonynt yn ffol a phump yn gall. Cymerodd y rhai ffol eu lampau ond heb gymryd olew gyda hwy. Ond cymerodd y rhai call, gyda'u lampau, olew mewn llestri". (Matthew 25.1-4).

Yn ei lythyr at y Corinthiaid mae Paul yn amlwg yn poeni am yr undob oedd yn bodoli ymysg y Cristnogion cynnar yng Nghorinth, lle oedd ymranniadau yn dechrau ymddangos. Mae Paul yn awyddus i'r Corinthiaid wybod mai rhywbeth naturiol oedd hi i Gristnogion wahaniaethu ar rai materion, megis profiad bywyd neu natur gweinidogaeth - mae hyn yn fater realistig yn ol yr apostol. Yr Ysbryd sydd wrth wraidd undod a'r Ysbryd sydd yn anrhegu y doniau angenrheidiol i adeiladu cymdeithas dilynwyr Crist.

Mae esbonwyr y Beibl yn cynnig gwahanol ystyr i'r darn yma o waith Paul (1 Corinthiaid 12.1-12) ac yn enwedig felly ar ystyr y gwahanol ddoniau. Ond i mi, yng nhyd-destun Paul, ystyr 'doethineb' ydi 'dehongli materion realistig' yng ngoleuni gras Duw a gweithredu'r materion realistig yma fel ymateb i ras Duw. Ystyr 'gwybodaeth' i mi ydi medru dirnadu gwir natur y byd a greodd Duw. Felly, y ddawn o 'lefaru gwybodaeth' ydi llefaru gair dan ysbrydoliaeth (inspiration) ac felly yn cynnig dirnadaeth o faterion realistig bywyd i eraill. Yn yr ystyr yma, felly, mae'r doniau o ddoethineb a gwybodaeth yn ddoniau hollol ymarferol a realistig, sydd yn roddion i ni oddi wrth yr Ysbryd, wrth i ni ymdrechu i ddwysau ein bywydau ysbrydol. Hefyd, yng ngweinidogaeth Iesu mae yna nifer fawr o engreifftiau o ddoethineb a gwybodaeth realistig ac ymarferol.

Mae darlun y genethod a'u lampau (Mathew 25.1-4) yn bortread perffaith o briodas ym Mhalesteina yn ystod y ganrif gyntaf. Mae'r doethineb a'r wybodaeth sydd yn cael ei gyfleu yn y ddameg yma y hynod realistig ac ymarferol i'r bobl sydd yn credu yn Nuw. Pwynt y ddameg ydi fod angen i ddisgyblion Crist fod wedi'w paratoi ac yn barod (yn effro) ar gyfer dyfodiad yr Arglwydd, ac felly mynd i mewn i gyflawnder y Deyrnas. Mae prif ymadrodd ynglyn a doethineb a gwybodaeth yn y ddameg yn dod ar y diwedd: "Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddoch na'r dydd na'r awr" (Mathew 25.13). Tybed fod yna gysylltiad agos rhwng geiriau Paul at y Corinthiaid "Ynglyn a doniau ysbrydol, gyfeillion, nid wyf am i chwi fod yn anwybodus yn eu cylch" (1 Corinthiaid 12.1) a geiriau Iesu "byddwch wyliadwrus (effro)" ? Dwi'n bendant fod yna gysylltiad agos iawn.......
Ysbryd y Crist byw, rho inni heddiw y gras i lefaru geiriau o ddoethineb.

Gwna ni'n gyfan

Dduw Tragwyddol, fel y creaist y ddynoliaeth ar dy ddelw dy hun,
yn wragedd a dynion, gwryw a benyw, adnewydda ni ar dy ddelw.
Dduw yr Ysbryd Glan, trwy dy allu a'th gariad
cysura ni fel rhai y mae mam yn eu cysuro.
Arglwydd Iesu Grist, trwy dy farwolaeth a'th atgyfodiad,
rho i ni lawenydd rhai y mae eu poen a'u dioddefaint
yn troi, trwy obaith, yn ing ffrwythlon.
Dduw y Drindod Sanctaidd, caniata i ni gydgerdded
i mewn i'r bywyd newydd, yr orffwysfa gyflawn a
addewaist i ni - fyd heb derfyn. Amen

(Cyngor Eglwysi'r Byd)

Gyda llawer o gariad
Andrew x
Bro Enlli
Bro Enlli
Brand New Film Made by Euron Jones Film & Photography
Sarn Rhiw / Sarn Plas, Porth Neigwl. https://youtu.be/GosklCe5qxo

7 more films in and around Aberdaron to be shown on-line this Saturday. Plus Gwyneth Lewis, Rowan Williams, Barry Morgan.

£10 ticket for live streaming plus recording which you can watch any time, time and time again !
https://www.churchtimes.co.uk/rs-thomas-society-festival
Bro Enlli
Saturday 19 June: join us for the RS Thomas & ME Eldridge Society Festival in association with Church Times. The festival will be held online. Find out more ...
Bro Enlli
Bro Enlli
Letter from Andrew
Dear all
I do hope that you are all well and safe - much love and prayers to you.
A few announcements first:
- the Aberdaron evensong services will recommence on Wednesday the 21st of July at 7-30 and then on the following Wednesdays each week
- a reminder that our monthly Bro Enlli zoom worship will be June 27 and 30 4-30pm Sunday, repeated on Wednesdays.
This month with the poetry of Mary Oliver.
Further details on how to join susanfogarty@gmail.com

- Bro Enlli website: www.broenlli.com

And so here we are, well and truly into the green season and remembering those RAF words 'green is the colour most conducive to learning'!! Six months ahead of us to reflect on the past celebrations and to learn from them - six months of the green season. In order to do that I intend to focus for a while on Saint Paul's first letter to the Corinthians, chapter 12 and the first 12 verses.
Let me quote some of those verses:
"Now concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed.......
Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; and there are varieties of services, but the same Lord; and there are varieties of activities, but the same God who activates all of them in everyone.
To each is given the manifestation of the spirit for the common good.
To one is given through the Spirit the utterance of wisdom,
and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit,
to another faith by the same Spirit,
to another gifts of healing by the one Spirit,
to another the working of miracles,
to another prophecy,
to another the discernment of spirits,
to another various kinds of tongues.
All these are activated by one and the same Spirit, who allots to each one individually just as the Spirit chooses".

The spiritual life lies at the heart of the Christian life. Seeking to live according to God's will as revealed in and through the life, death and resurrection of Christ (the first six months' celebrations) demands that, as Christians, we pay special attention to learning about, nourishing and strenthening our spiritual relationship with Christ (this second six months of reflecting and learning). Possibly, the chief function of the church is that of encouraging and equipping Christians to deepen their covenant with Christ and their experience of God.

Essentially, those who believe in God are called to experience God in all his richness and depth. Such experiencing far out-weighs having 'correct' theories about God. To experience God on such an intimate and personal level provides us with the means to embark on an exciting journey of faith. The journey is not actually about going further in a kind of linear way but, rather, going deeper into one's self. By doing so we are better able to participate in the life of God as Father, Son and Holy Spirit, deeply and richly within our own hearts.

My reading of the New Testament, and especially the letters of Paul, suggests that this call (and challenge) to become one with Christ, so as to enter into and participate in the life of God, is high on Paul's agenda. His first letter to the Corinthians (chapter 12 in particular) reveals his determination to do all he possibly can to enable the new Christians to recognise the significance of the spiritual life and manifold gifts that such a life can yield. I get the distinct impression that in chapter 12 Paul is probably responding to some enquiry from certain Corinthians as to the meaning of such spiritual gifts and having heard about the life of Christ (as we did in the first six months) they are now eager to learn more about that life (our second six months).

And so, during the next few weeks, my aim in these weekend letters is to explore Paul's list of gifts (underlined above) and to use chapter 12.1-12 as a backdrop to exploring those same gifts elsewhere in the scriptures. My plan is to categorise Paul's list of spiritual gifts under seven headings and explore the manifestation of those gifts elsewhere in the New Testament. I will then follow each weekly reflection with a story from the Old Testament where similar gifts are revealed. And so in the coming weeks my reflection will be in pairs - first the New Testament followed by the Old Testament the following week. And of course, I will try to explore how these gifts impact on our lives today.

For the week ahead
What shall I give you, Lord, in return for all your kindness?
Glory to you for your love.
Glory to you for your patience.
Glory to you for forgiving us all our sins.
Glory to you for coming to save our souls.
Glory to you for your incarnation in the Virgin's womb.
Glory to you for your bonds.
Glory to you for receiving the cut of the lash.
Glory to you for accepting mockery.
Glory to you for your crucifixion.
Glory to you for your burial.
Glory to you for your resurrection.
Glory to you that you were preached to all.
Glory to you in whom they believed.

(from Daily Prayer The Church in Wales, 2009)

Photo of the labyrinth on Ynys Enlli created by Sue Fogarty whilst chaplain on the island.
Bro Enlli
Bro Enlli
Llythyr oddi wrth Andrew
Annwyl bawb
Mawr obeithiaf eich bod yn iach ac yn saff - llawer o gariad a gweddiau atoch.
Ychydig o gyhoeddiadau i gychwyn:
- fe fydd gwasanaethau'r gosber yn ail gychwyn yn Eglwys Aberdaron ar 21ain o Orffennaf a wedyn bob nos Fercher
- Gair i ddweud fod addoliad zoom Bro Enlli - susanfogarty@gmail.com - yn newid braidd. Rydym am gynnal y gwasanaeth yma unwaith y mis ar y Sul am 4-30 a wedyn eto ar bnawn Mercher am 4-30 - manylion gan Susan. Fe fydd yr un nesaf ar Mehefin 27 a 30.
- gwefan Bro Enllii: www.broenlli.com

Dyma ni bellach yn nhymor y lliw gwyrdd gan gofio eiriau swyddog y Llu Awyr yn Y Fali mai gwyrdd ydi'r lliw sydd yn hyrwyddo dysgu a dyna pam mai gwyrdd ydi lliw holl ddosbarthiadau'r safle. Felly dewch i ni ddefnyddio yr ail gyfnod 'ma o chwe mis - chwe mis o wyrdd - i adlewyrchu ar ddigwyddiadau mawr y chwe mis cyntaf ac i ddysgu mwy am brofiadau'r dathliadau. Er mwyn gwneud hynny dwi yn bwriadau canolbwyntio ar ran o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid (pennod 12, adnodau 1-12). Gadewch i mi ddyfynnu ychydig o'r adnodau:
"Ynglyn a doniau ysbrydol, gyfeillion, nid wyf am i chwi fod yn anwybodus yn eu cylch ........
Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un Ysbryd sy'n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un Arglwydd sy'n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ym mhawb.
Rhoddir amlygiad o'r Ysbryd i bob un, er lles pawb.
Oherwydd fe roddir i un, trwy'r Ysbryd, lefaru doethineb;
i un arall, lefaru gwybodaeth yn ol yr un Ysbryd;
i un arall rhoddir ffydd, trwy'r un Ysbryd;
i un arall ddoniau iachau, trwy'r un Ysbryd;
i un arall gyflawni gwyrthiau,
i un arall broffwydo,
i un arall wahaniaethau rhwng ysbrydoedd,
i un arall ddehongli tafodau.
A'r holl bethau hyn, yr un a'r unrhyw Ysbryd sydd yn eu gweithredu, gan rannu, yn ol ei ewyllys, i bob un ar wahan".
Mae'r bywyd ysbrydol yn ran hanfodol o'r bywyd Cristnogol. Mae'r ymdrech i fyw yn ol ewyllys Duw, fel y datguddiwyd yn a thrwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Crist (dathliadau'r chwe mis cyntaf) yn mynnu ein bod, fel Cristnogion, yn talu sylw arbennig i'r broses o ddysgu am, ac i feithrin ac i nerthu ein perthynas a Christ (y chwe mis nesaf 'ma o adlewyrchu a dysgu). Efallai mai prif swyddogaeth yr eglwys ydi hybu a pharatoi Cristnogion i ddwyshau eu cyfamod a Christ ac eu profiad o Dduw.
Yn anhepgor, mae'r rhai sydd yn credu yn Nuw hefyd yn cael eu galw i flasu'r profiad o Dduw yn ei holl gyfoethogrwydd a dyfnder. Mae blasu y profiad yma o Dduw yn bwysicach o lawer na trin a thrafod damcaniaethau 'cywir' ynglyn a natur y Duwdod. Mae blasu'r profiad yma o Dduw ar lefel bersonol ac agos yn ein darparu i wynebu taith ffydd sydd yn cyffrous iawn. Dydi'r daith yma ddim yn dilyn llwybr linellol, ond yn hytrach, mae hi'n daith sydd fewnol ddwys. Wrth ddilyn y daith fewnol yma rydym mewn lle da i ymuno'n well ym mywyd Duw sydd yn Dad, Mab ac Ysbryd Glan a gwneud hynny yn ein calonnau.
Wrth i mi bori dros lyfrau a llythyrau y Testament Newydd, ac yn enwedig ysgrifau Paul, dwi'n cael yr argraff gryf fod y gwahoddiad ysbrydol yma i deithio ac i flasu'r Duwdod ac i ymuno'n llawn ym mywyd Crist, yn uchel iawn ar agenda Paul. Yn ei lythyr cyntaf at y Cristnogion cynnar yng Nghorinth (ac yn enwedig ym mhennod 12) mae Paul yn dangos ei fod o'n benderfynol i wneud popeth sy'n bosibl i baratoi y Cristnogion yno i fedru cydnabod arwyddocad y bywyd ysbrydol a'r modd y mae'r bywyd ysbrydol yn meithrin ac yn bywiocau doniau arbennig. Eto, dwi'n cael yr argraff gryf fod pennod 12 o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid yn rhyw fath o ymateb gan Paul i gwestiynnau penodol gan Gristnogion Corinth ynglyn a doniau ysbrydol, ac hefyd, wrth iddynt ddysgu mwy am Grist (fel ninnau yn y chwe mis cyntaf) maent yn awyddus i ddysgu mwy a mwy amdano ac i drio byw ei fywyd ef (fel ninnau yn y chwe mis nesaf).
Ac felly, yn ystod yr wythnosau nesaf, dwi am edrych yn fanwl ar restr doniau Paul (gwelir rhai wedi'w tanlinnellu uchod) ac i ddefnyddio pennod 12.1-12 fel rhyw fath o ffram i archwylio'n bellach sut y mae eraill yn yr Ysgrythurau yn son am y doniau ysbrydol yma. Fy nghynllun ydi dosbarthu y doniau a welir ym mhennod 12 dan saith pennawd ac edrych ar y ffordd mae eraill yn y Testament Newydd yn son amdanynt hefyd. Wedyn mi af ati i gwplu y saith hefo unigolion o'r Hen Destament sydd yn brofi yr un doniau. Ac felly yn yr wythnosau nesaf fe fydd fy myfyrdodau yn darllen fel par neu gwpl - y cyntaf o'r Testament Newydd a'r ail, yr wythnos canlynol, o'r Hen Destament. Ac wrth gwrs, mi fyddaf yn ceisio gweld ym mha fodd mae'r doniau yma yn dylanwadu ar ein bywydau ne heddiw.
Ar gyfer yr wythnos
Pa beth a roddaf i ti, Arglwydd, am dy holl garedigrwydd?
Gogoniant i ti am dy gariad.
Gogoniant i ti am dy amynedd.
Gogoniant i ti am faddau ein holl bechodau.
Gogoniant i ti am ddyfod i achub ein heneidiau.
Gogoniant i ti am dy ymgnawdoliad yng nghroth y Wyryf.
Gogoniant i ti am dy rwymau.
Gogoniant i ti am dderbyn archoll y fflangell.
Gogoniant i ti am dderbyn gwawd.
Gogoniant i ti am dy groeshoeliad.
Gogoniant i ti am dy gladdedigaeth.
Gogoniant i ti am dy atgyfodiad.
Gogoniant i ti am i ti gael dy bregethu i bawb.
Gogoniant i ti y credasant ynddo.
(o Gweddi Ddyddiol Yr Eglwys Yng Nghymru, 2009)
Gyda llawer o gariad
Andrew x

Llun o ddrsyfa ar Ynys Enlli' gan Sue Fogarty pan oedd hi'n chaplan.

YMWELWYR

Cysylltwch â Ni

Pwy ‘di Pwy

Covid-19

Gan fod rhai o gyfyngiadau diogelwch Covid-19 wedi’u codi, mae pob un o’n heglwysi ar agor ac yn cynnal y gwasanaethau arferol erbyn hyn.

Mae’n rhaid gwisgo masgiau a chadw pellter cymdeithasol.  

Yng Ngwasanaethau’r Ewcharist, dim ond bara’r cymun fydd yn cael ei rannu.