Croeso i Ardal Weinidogaeth Bro Enlli

Croeso i’n teulu o saith o eglwysi Anglicanaidd sy’n ymestyn o dref farchnad Pwllheli ar arfordir deheuol hardd a rhyfeddol Llŷn nes cyrraedd Aberdaron.

Mae’r gair Bro yn awgrymu ardal ddaearyddol benodol. Enlli yw’r Ynys Sanctaidd y mae llwybrau’r pererinion yn arwain ati, ym mhen pellaf Pen Llŷn, ac sy’n cysylltu ein holl eglwysi,.

Rydyn ni’n Eglwys Gynhwysol, yn Esgobaeth Bangor o’r Eglwys yng Nghymru, sydd wedi ceisio Addoli Duw, Tyfu’r Eglwys a Charu’r Byd ers y chweched ganrif.

Mae Cristionogaeth wedi bod yn ffydd fyw yn Llŷn ers ymhell dros 1400 mlynedd. Mae’r ffaith fod cymaint o eglwysi’r ardal wedi’u cysegru i seintiau’r blynyddoedd cynnar hynny’n dyst fod y ffydd Grisnogol wedi, ac yn dal, i gael ei choleddu ers y dyddiau cynnar. Roedd bron bob un o’r seintiau Celtaidd Cristnogol cynnar a gyflwynodd y ffydd i bobl Cymru yn genhadon teithiol. Mae lleoedd sydd wedi’u cysegru i’r cenhadon cynnar hyn yn dangos eu bod wedi setlo yn ein bro ac wedi cychwyn, felly, y genhadaeth rydyn ni ein hunain heddiw yn cael y fraint o’i pharhau. Mae pobl Llŷn wedi croesawu pererinion ac ymwelwyr ers mil o flynyddoedd ac mae’n wych ein bod ni’n gallu eich croesawu CHI i’n heglwysi.

Amseroedd Gwasanaeth

GWASANAETH Y SUL

Sant Pedr, Pwllheli
Dydd Sul Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Sant Pedrog, Llanbedrog
Dydd Sul Cymun 10am (Dwyieithog)
Sant Hywyn, Aberdaron
Dydd Sul Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Sant Maelrhys, Llanfaelrhys
Dydd Sul Gweddi Nos 2pm (Cymraeg)
Sant Cian, Llangian
Bob yn ail ddydd Sul Cymun gydag Eglwys Sant Engan, Llanengan 9am (Saesneg)
Eglwys y Groes Sanctaidd, Llannor
Dydd Sul Cymun 11:30am (Cymraeg)
Sant Engan, Llanengan
Bob yn ail ddydd Sul Cymun gydag Eglwys Sant Cian, Llangian 9am (Saesneg)

GWASANAETH DYDDIOL

Sant Pedr, Pwllheli
Dydd Mawrth Cymun 10:30am (Dwyieithog)
Dydd Gwener Bendith 3pm (Dwyieithog)
Sant Pedrog, Llanbedrog
Dydd Mercher Cymun 10am (Dwyieithog)
Dydd Mercher Astudiaeth Feiblaidd 11am (Dwyieithog)
Sant Maelrhys, Llanfaelrhys
3ydd dydd Sul y mis Cymun 2pm (Dwyieithog)
CYFRANNU AT BRO ENLLI HEDDIW

Beth sy’n digwydd

Ym Mro Enlli, yn aml iawn mae yna ddigwyddiadau heblaw ein gwasanaethau ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Cyngherddau, gwasanaethau dathlu, arddangosfeydd, boreau coffi a llawer mwy.

Cewch weld beth sy’n digwydd yn unrhyw un o’n heglwysi ar y calendr Gwgl a llawr lwytho’r wybodaeth ar eich dyfais.

Digwyddiad Nesaf

Cliciwch yr eicon isod i lawrlwytho'r rhaglen.

Facebook

Bro Enlli
Bro Enlli
Letter from Andrew
Dear all
I do hope that you are all well and safe - much love and prayers to you.
A few announcements first:

- the time has come for us to attend to the windows of the Church Hall in Llanbedrog and probably replace 27 of them at quite a significant cost!! It has been suggested that individuals or families or groups might like to donate a window in memory of loved ones with a small commemorative plate on the window. Already a number of people have expressed an interest. At present I'm awaiting estimates as to the costs involved and I will inform you of those details as soon as possible - thanks
- a reminder that our Bro Enlli zoom worship will be changing to offering them on a monthly arrangement at 4-30 on Sunday and repeated on Wednesdays. The next one will be on May 30 and June 2. Further details from Susan Fogarty on susanfogarty@gmail.com
- Bro Enlli website: www.broenlli.com

And so we continue our reflective journey through the six Resurrection appearances and this weekend we reach the fifth as we share breakfast with the disciples and our Risen Lord beside the lake.
"Just after daybreak, Jesus stood on the beach...... Jesus said to them 'Come and have breakfast'. Now none of the disciples dared to ask him, 'Who are you?' because they knew it was the Lord". (part of John 21.1-14)
This week our pilgrimage moves north, to Galilee, to a place called Tabgha on the lake, where Jesus is also remembered for feeding the 5000 (Matthew 14.13-21) and this weekend, appearing to his disciples on that same beach after the Resurrection. Here in this familiar place he showed that those who believe in his word and remain faithful to his teaching will receive Kingdom Gifts.
After all that had happened recently, by now the disciples had clearly returned to their families and were back at work. This particular morning they were struggling to catch any fish, but, on obeying Jesus and casting their nets in a different direction, they made a remarkable catch. The Risen Christ asked them to do something completely contrary to the norm - to cast their nets in daylight! The large haul of fish was not a direct result of the disciples' skills but faithful obedience to Christ's word, even if it meant taking a risk or approaching the situation from a brand new perspective.

There have been a number of theories about the number of fish caught on that memorable morning - 153 of them - but the one I favour links the number to Aristotle, the famous Greek philosopher who taught in Athens about 400 years before the birth of Christ. One of Aristotle's passions was nature and he wrote extensively on all kinds of aspects relating to the natural world. In one book he identifies 153 different species of fish! It is recogonised that John was an intelligent and educated person and as such would have been familiar with the writings of Aristotle. My feeling is that John was keen to compare the net to the emerging Christian community, with the believers as the fish. If so, then there is room for all the fish of the world in the net, as there is room for all the different types and groups of people in the church.

Having hauled the nest of fish ashore the disciples were then invited to share breakfast with the Risen Lord and they sat united around a charcoal fire and again bread was broken and shared. I wonder that in writing this, that it is possibly John's hope for the future of the Christian community (the church) - all 'species' of people (153) united together in worship, in mission and in discipleship..... and room and welcome for all people around the Lord's table.... I wonder??

But come back to Christ's advice that morning on the beach - cast your net on the other side he said! Sometimes it is not easy to make sense of precisely what Christ is asking of us today, because it may not please us or suit us. Through obedience to his word, though, and responding positively to his invitations and beckonings - even if they are risky and, at times, uncomfortable - we come to recognise that we are doing God's will and sharing in those Kingdom Gifts.

Lord, give us grace to hear your word and, on hearing it, respond with joy and confidence. Amen

A Sonnet (XXIII Dominus regit me) (Psalm 23)

To suffer my own dereliction for me,
To be my shepherd, and to lead me through
The grave and gate of death, in strength and mercy

Christ has come down. At last I've found the true
Shepherd and the false just fade away,
Before him. I will sing of how he drew

Me from the snares I set myself, how day
Dawned on my darkness, how he brought me forth
Converted me and opened up the way

For me, and led me gently on that path,
Led me beside still waters, promised me
That he'd be with me all my days on earth,

And when my last day comes, accompany
And comfort me, as evening shadows fall,
And draw me into his eternity.
(Malcolm Guite)

With much love
Andrew x

Picture Sieger Koder photographed by Sue Fogarty
Bro Enlli
Bro Enlli
Llythyr oddi wrth Andrew
Annwyl bawb
Mawr obeithiaf eich bod yn iach ac yn saff - llawer o gariad a gweddiau atoch.

Ychydig o gyhoeddiadau i gychwyn:
- mae'r amser wedi dod i osod ffenestri newydd yn Neuadd Eglwys Llanbedrog - 27 ohonynt ac fe fydd y pris yn uchel. Un awgrym sydd wedi cael ei gynnig ydi fod unigolion neu deuluoedd neu grwpiau yn prynu ffenestr er cof am anwyliaid ac yn gosod cofeb fach ar y ffenestr. Bellach mae nifer o bobl wedi datgan diddordeb i wneud hyn. Dwi bellach wedi gofyn am brisiau ayyb ac felly fe fydd newyddion am hynny yn dod maes o law.
- Gair i ddweud fod addoliad zoom Bro Enlli - susanfogarty@gmail.com - yn newid briadd. Rydym am gynnal y gwasanaeth yma unwaith y mis ar y Sul am 4-30 a wedyn eto ar bnawn Mercher am 4-30 - manylion gan Susan. Fe fydd yr un nesaf ar Mai 30 a Mehefin 2.
- gwefan Bro Enllii: www.broenlli.com

A dyma ni yn agosau at ddiwedd ein taith fyfyrdodol drwy hanesion ymddangosiadau y Crist Atgyfodedig ac wythnos yma awn at y bumed un sef rhannu brecwast ar draeth Galilea ym mhresenoldeb y Disgyblion a'r Crist Atgyfodedig.
'Ar ol hyn, amlygodd Iesu ei hyn unwaith eto i'w ddisgyblion, ar lan Mor Tiberius...... 'Dewch', meddai Iesu wrthynt, 'cymerwch frecwast'.... Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo 'Pwy wyt ti'. Yr oeddent yn gwybod mai yr Arglwydd ydoedd'.
Felly dewch i ni deithio, yr wythnos yma, i gyfeiriad y gogledd ac i le o'r enw Tabgha gerllaw Galilea - yno hefyd oedd safle porthi'r 5000 gynt (Mathew 14.13-21). Ond, bellach, yma yn Tabgha yr ymddangosodd y Crist Atgyfodedig yn gynnar un bore tua wythnos ar ol yr atgyfodiad. Yma, mewn lleoliad cyfarwydd i'r criw, y dangosodd Crist y modd y bydda'r rhai sydd yn credu yn ei air ac yn aros yn gadarn ac yn ffyddlon i'w ddysgeidiaeth, yn derbyn Bendithion y Deyrnas.

Yn dilyn yr holl bethau 'mawr' a ddigwyddodd yn y dyddiau diwethaf, bellach mae'r disgyblion wedi mynd yn ol adref at eu teuluoedd a'u gwaith arferol. Ond, ar y bore hwn, maent yn cael trafferth i ddal pysgod. Yn sydyn iawn fe safodd ddyn ar y traeth ac fe ddywedodd wrthynt i daflu'r rhwyd i gyfeiriad wahanol, ac, yn ufudd i'r awgrym, fe gafwyd ddalfa enfawr. Sylwch sut y gofynnodd y Crist Atgyfodedig i'r disgyblion wneud rhywbeth a oedd yn hollol groes i'r graen - i daflu'r rhwyd yn olau dydd! Yn wir, nid canlyniad i sgiliau pysgota y disgyblion oedd y ddalfa arbennig yma, ond canlyniad i ufuddod y bechgyn at air Crist - hyd yn oed pan oedd yr ufuddod honno yn risg ac yn un oedd yn golygu gwynebu sefyllfa o berspectif hollol newydd - rhywbeth yn groes i'r graen.
Dros y canrifoedd mae yna wedi bod sawl ymdrech i ddehongli ac i egluro rhif y ddalfa bysgod y bore hwnnw - 153 ohonynt - ond yr un dwi'n ffafrio ydi'r un sy'n gysylltiedig ag Aristotle. Yr oedd Aristotle yn athronydd allweddol o bwysig yn ninas Athen tua 400 mlynedd cyn geni Crist. Fe ysgrifennodd Aristotle lyfrau ar bynciau di-rif ac yn enwedig ar y byd naturiol. Yn un o'i lyfrau mae'r athronydd yn cydnabod fod yna 153 o wahanol fathau o bysgod yn bodoli yn y moroedd. Amlwg ydi fod Ioan, awdur yr Efengyl ac yn un o brif ddisgyblion yr Iesu, yn ddyn deallus ac wedi derbyn addysg arbennig ac yn sgil hyn mae'n debyg iddo fod yn gyfarwydd ag ysgrifau Aristotle. Fy nheimlad i ydi fod Ioan, ym mhennod 21 o'i Efengyl, yn awyddus i gymharu'r ddalfa bysgod ac yn enwedig y rhwyd i'r gymuned Gristnogol gynnar (yr eglwys), a'r credinwyr fel y pysgod. Os felly, mae yna le i'r holl fathau o bysgod yn y byd cyfan yn y rhwyd, ac felly hefyd croeso a lle i bawb - pob math o bobl - yn yr eglwys.

Ac felly, ar ol y ddalfa a'r symbol o undod a chroeso i bawb, fe ddaeth y criw at y tan golosg er mwyn rhannu brecwast - unwaith eto i dorri bara fel un teulu ym mhresenoldeb y Crist Atgyfodedig. Tybed mai gobaith Ioan oedd y bu dilynwyr Iesu, yn y canrifoedd i ddod, yn sylweddoli fod yna le cysurus i holl bysgod y byd (153 ohonynt) o gwmpas fwrdd yr Arglwydd ac yn nheulu a chenhadaeth yr eglwys... tybed??

Ond, dewch yn ol at gyfarwyddyd Crist ar y traeth y bore hwnnw - taflwch y rhwyd i'r ochr arall meddai! Weithiau, nid hawdd o beth ydi deall yn union beth ydi gofynion Crist arnom ni heddiw, oherwydd efallai y bydd y gofynion yn rhai gwahanol i'n gobeithion ni. Ond, drwy ufuddhau gair Crist ac ymateb yn gadarnhaol i'w ofynion a'i wahoddiad - er y risg a'r ddi-esmwythdra - y down i sylweddoli ein bod yn gwneud ewyllys Duw ac yn rhannu yn Fendithion y Deyrnas.

O Dduw, rho i ni ras i glywed dy air, ac, wrth ei glywed, ymateb yn llawen ac yn hyderus. Amen.

Ar Fore Pasg

Dywedant mai breuddwydio yr wyf
Wrh son am Iesu Bore'r Pasg;
"Pwy byth a gwyd o farwol glwyf
A gafael eilwaith yn ei dasg?"
Minnau ni throf i'm gardd o'u sen
Heb weld a welodd Magdalen.

Dywedant: "Creulon iawn yw ffawd
A chloeon Angau fel y dur.
A rhag tynghedfan pop rhyw gnawd
Diflannodd Yntau wedi'r cur"
O ddeillion! Gwelaf e'n barhaus
Yn torri'r bara yn Emmaus.

Dywedant: "Distaw iawn yw'r bedd.
'Llais un gorthrymydd byth ni ddaw'
I dorri ar beraroglus hedd
Y proffwyd wedi awr y praw."
Fyddariaid! Clywaf oslef fwyn
Beunydd yn dwedyd, "Portha f'wyn."

O Iesu, fy Nghydymaith Pur
Sydd wrth fy ystlys gam a cham,
Syn gennyf weld cynddaredd gwyr
Ar ffordd Damascus eto'n fflam.
Mi wenaf am eu hanghred sen:
Ond O! tosturia wrth eu cen.

(Cynan)
Gyda llawer o gariad
Andrew x

Llun gan Sieger Koder
Ffotograffydd Sue Fogarty
Bro Enlli
Bro Enlli
Diolch i Ian & Betty Wood, Y Felin Sarn.
Thanks to Ian & Betty Wood, The Mill, Sarn, who have been fighting a losing battle against the bracken in the old graveyard at Y Rhiw for several years, trying to nurture the wild flowers, insects and small creatures.
July 2020 called for drastic action using a chemical treatment to kill back the bracken that had swamped the gravestones.
The photo taken today of the wildflowers, speak for itself.
Bro Enlli
Bro Enlli
Letter from Andrew,
Dear all
I do hope that you are all well and safe - much love and prayers to you.
A few announcements first:

- the time has come for us to attend to the windows of the Church Hall in Llanbedrog and probably replace 27 of them at quite a significant cost!! It has been suggested that individuals or families or groups might like to donate a window in memory of loved ones with a small commemorative plate on the window. Already a number of people have expressed an interest. I am very grateful to John and Juliette of the Aqua Beach Bar in Llanbedrog for their generous offer. They will be donating to the Window Fund a percentage of every ice cream they sell between now and October - how wonderful and thanks to you both. I am a long standing fan of Aqua. More details of this will emerge in the coming months.
- a reminder that our Bro Enlli zoom worship will be changing to conducting them on a monthly arrangement at 4-30 on Sunday and repeated on Wednesdays. The new arrangement will begin on May 30 and June 2. Further details from Susan Fogarty on susanfogarty@gmail.com
- Our Bro Enlli AGM will be held on Thursday evening the 6th of May at 6pm in St Peter's Church Pwllheli and this will include the presentation of the 2020 accounts.
- Bro Enlli website: www.broenlli.com

So this week let's walk together to Emmaus as Cleopas and his friend did days after the Resurrection and when they met the Risen Christ.
"Now on that same day two of (the disciples) were going to a village called Emmaus, about seven miles from Jerusalem...... When (Jesus) was at table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them". (part of Luke 24.13-35)

This is my favourite Resurrection account and the whole experience on that road to Emmaus is so full of powerful images. First, friends walking together, symbolising the importance of us walking together through the journey of life. Jesus inside their house opening up the scriptures, that is, explaining some parts of the Hebrew Scriptures in order to show that what happened in Jerusalem a few days earlier were meant to be. And then, again inside the house, breaking bread - a very early Christian celebration of what we do Sunday by Sunday. The result of all this was that the disciples' eyes were opened to see the truth and their hearts were on fire with joy.

But this weekend I want to pause to reflect on Emmaus as a 'place'. Like so many of the places associated with the life Jesus, we cannot always be certain of the actual locations. And this is very true about trying to discover the original Emmaus. In fact there are actually four possibilities. And as a student in Jerusalem, way back in the 1980s, I had the opportunity to visit all four. They made a great impression on me and I remember reflecting that all four places tell us something powerful about the 'Emmaus Experience'.

The first is a place called Imwas - first recognised as Emmaus by Eusebius and Jerome, historians from the 4th and 5th centuries AD. This site has always been of stragetic significance as it controls the major routes from the coast to Jerusalem. For me, this is the Emmaus of reconciliation because of the work going on there today by the Trappist monks, the Jesus-Brudershaft community and the Neve Shalom, as these communities seek to bring different people and traditions together.

The second site is Abu Gosh and was chosen by the Crusaders in the twelfth century. For me, it is the Emmaus of beauty because of the peace and serenity surrounding the church there and the Benedictine monks and their beautiful gardens and warm welcome.

The third site, Qubeilah, is a town on another main route from Jerusalem to the coast, which pilgrims began to use after the period of the Crusaders. For me, this is the Emmaus of liturgy and ceremony because of the great annual gathering of the Latin Church there on each Easter Monday.

Finally, a place called Motza - a name derived from the word Emmaus and referred to as Ammous by the first-century Jewish historian Josephus. For me, this is the Emmaus of desolation because the Arab village of Qulunia on this very spot was violently destroyed in 1948.

Pilgrims today can visit all four, as I did a long time ago, and each site brings to mind one of the four hallmarks of that original journey to Emmaus by Cleopas and his friend.

Reconciliation - the disciples were reconciled to Christ
Beauty - this Resurrection experience on the road to Emmaus is perhaps the most beautiful of all
Liturgy - the disciples recognised Jesus through a liturgical action, the breaking of bread
Desolation - we continue to live in a marred world and challenged to bring into it the resurrection peace and joy summed up below.

Celebration of Life

In the midst of hunger and war
we celebrate the promise of plenty and peace
In the midst of oppression and tyranny
we celebrate the promise of service and freedom
In the midst of doubt and despair
we celebrate the promise of faith and hope
In the midst of fear and betrayal
we celebrate the promise of joy and loyalty
In the midst of hatred and death
we celebrate the promise of love and life
In the midst of sin and decay
we celebrate the promise of salvation and renewal
In the midst of death on every side
we celebrate the promise of the living Christ
(Edmund Jones)

Much love to you all
Andrew

Painting "Understanding" by Sieger Koder
Bro Enlli
Bro Enlli
Llythyr oddi wrth Andrew
Annwyl bawb
Mawr obeithiaf eich bod yn iach ac yn saff - llawer o gariad a gweddiau atoch.
Ychydig o gyhoeddiadau i gychwyn:
- mae'r amser wedi dod i osod ffenestri newydd yn Neuadd Eglwys Llanbedrog - 27 ohonynt ac fe fydd y pris yn uchel. Un awgrym sydd wedi cael ei gynnig ydi fod unigolion neu deuluoedd neu grwpiau yn prynu ffenestr er cof am anwyliaid ac yn gosod cofeb fach ar y ffenestr. Bellach mae nifer o bobl wedi datgan diddordeb i wneud hyn. Hefyd dwi am ddiolch i John ag Juliette o Aqua, bar traeth Llanbedrog. Rhwng rwan a mis Hydref bydd Aqua yn rhoi canran o bob hufen ia sydd yn cael ei brynu yno - diolch iddynt - dwi wedi bod yn fan o Aqua ers blynyddoedd. Mwy o fanylion i ddilyn
- Gair i ddweud fod addoliad zoom Bro Enlli - susanfogarty@gmail.com - yn newid briadd. Rydym am gynnal y gwasanaeth yma unwaith y mis ar y Sul am 4-30 a wedyn eto ar bnawn Mercher am 4-30 - manylion gan Susan. Fe fydd yr un nesaf Mai 30 a Mehefin 2.
- dwi am alw cyfarfod o'r Festri Pasg ar gyfer Bro Enlli nos Iau y 6ed o Fai am 6 yn eglwys Pwllheli yn cynnwys cyflwyno ein adroddiad ariannol.
- gwefan Bro Enllii: www.broenlli.com
Ac felly, yr wythnos yma awn am dro i Emaus fel y gwnaeth Cleopas a'i ffrind gynt rhai dyddiau ar ol yr Atgyfodiad a chael y fraint o gyfarfod y Crist Atgyfodedig.
"Yn awr, yr un dydd, yr oedd dau ohonynt ar eu ffordd i bentref, oddeutu un cilomedr ar ddeg o Jerwsalem, o'r enw Emaus...... Wedi cymeryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i roi iddynt". (rhan o Luc 24.13-35)
Dyma fy hoff hanes am ymddangosiad y Crist Atgyfodedig! Mae'r darn yma o Efengyl Luc yn llawn symbolau pwerus iawn. Yn gyntaf, er engraifft, ffrindiau yn cyd-gerdded ac i mi mae hwn yn symbol o bwysigrwydd cerdded gyda'n gilydd ac yn gefnogol heddiw drwy siwrne bywyd. A wedyn, ar ol mynd i mewn i'r ty gwelwn Iesu yn 'agor' yr Ysgrythyrau iddynt ac yn egluro fod yr hyn a ddigwyddodd yn Jerwsalem ychydig ddyddiau gynt, yn angenrheidiol ac yn rhan allweddol o 'gynllun' Duw. Eto wrth y bwrdd, Crist yn torri bara - dathliad cynnar iawn o'r hyn y gwnawn ninnau Sul ar ol Sul yn y dyddiau yma. Canlyniad hyn oll oedd agoriad llygaid y ddau ddisgybl er mwyn iddynt brofi'r gwirionedd ac, fel canlyniad, yr oedd eu calonnau ar dan gyda llawenydd mawr.
Ond y Sul yma dwi eisiau oedi am ddipyn i fyfyrio ar Emaus fel 'mangre' arbennig iawn. Fel amrhyw o lefydd sy'n gysylltiedig a bywyd daearol Iesu, ni ellir fod yn hollol sicr bob amser ein bod wedi medru lleoli'r digwyddiadau yn y mannau cywir. A mae hyn yn wir am Emaus - ble yn union oedd yr Emaus gwreiddiol? Yn wir, mae yna bedwar o lefydd sydd yn honi mai yno oedd yr Emaus gwreiddiol! Fel myfyriwr yn Jerwsalem llawer o flynyddoedd yn ol yn yr wythdegau, cefais y fraint o gael ymweld a'r pedwar safle. Fe wnaeth y profiad yna argraff fawr arnaf a dyma rheswm arall pam fod yr ymddangosiad yn Emaus yn un arbennig i mi. Wrth i ni fyfyrio ar bwysigrwydd y pedwar safle, fe welwn fod yna rhywbeth allweddol o bwerus am hol 'brofiad Emaus'.
Y fangre cyntaf ydi lle o'r enw Imwas - ac fe soniodd Eusebius a Jerome, haneswyr o'r bewaredd a'r bumed ganrif, mai hwn oedd yr Emaus gwreiddiol. Mae Imwas wedi bod yn leoliad hynod o strategol ers canrifoedd gan iddo fod yn le oedd a sydd hyd heddiw yn rheoli ffyrdd traffig o'r arfordir a thuag at dinas Jerwsalem. I mi dyma Emaus y cymod, yn bennaf, oherwydd gwaith a chenhadaeth cyfoes y mynachlog Trappist, y gymuned Jesus-Brudershaft a hefyd cymdeithas y Neve Shalom, wrth iddynt fel grwpiau yn y lle hwn yndrechu'n ffyddlon i gymodi gwahanol bobl a gwahanol draddodiadau.
Yr ail fangre yw Abu Gosh - lleoliad a ddewisodd mudiad y Crwsad, yn ystod y ddeuddegfed ganrif, i fod yr Emaus gwreiddiol. I mi hwn ydi Emaus prydferthwch oherwydd yma y cawn dderbyn a phrofi heddwch a sirioldeb a tawelwch. Mae Urdd y Benedictiaid yn y fangre hon wedi creu gerddi anhygoel o brydferth a mae eu croeso i bererinion heddiw heb ei ail.
Y drydedd fangre ydi lle o'r enw Qubeilah - eto'n le strategol bwysig ar y ffordd o'r arfordir i Jerwsalem ac mae pererinion wedi teithio'r ffordd yma ers y ddeuddegfed ganrif. I mi hwn ydi Emaus y litwrgi ac Emaus seremoniau'r eglwys gan mai yma mae'r Eglwys Ladin wedi ymgynull ers canrifoedd ar ddydd Llun y Pasg i ddathlu'r Atgyfodiad - a mae nhw dal i wneud hynny hyd heddiw.
Yn olaf, lle o'r enw Motza - a mae'r stori yma un yn dra wahanol. Fe ddaw yr enw Motza yn uniongyrchol o'r gair Emaus neu Ammous a hynny ers y ganrif gyntaf pan soniodd Josephus, yr hanesydd Iddewig o'r gyfnod cynnar yna, am bwysigrwydd Motza. I mi hwn ydi Emaus trasiedi a thristwch gan i bentref Arabaidd o'r enw Qulunia gael ei ddinistrio'n llwyr ac yn hegar yn 1948 - a dyna pam mae stori'r lle hwn yn dra wahanol i brydferthwch y lleill.
Mae pererinion heddiw yn gallu ymweld a'r pedwar lleoliad, fel y gwnes i flynyddoedd yn ol, a mae'r pedwar lle yn ein hatgoffa o hanfodion nerthol y daith wreiddiol i Emaus a wnaed gan Cleopas a'i gyd-deithiwr.
Cymod - y ddau deithiwr yn cael cyfarfod a'r Crist Atgyfodedig - cymod ymysg y teithwyr
Prydferthwch - yr hanes yma am Atgyfodiad Crist ydi'r un mwyaf prydferth o'r chwech dwi'n credu
Litwrgi - mae'r disgyblion yn dod i weld gwirioneddau'r Atgyfodiad drwy weithred litwrgaidd - y torri bara o gwmpas fwrdd
Trasiedi - rydym dal i fyw mewn byd toriedig a'r sialens ydi newid hynny a sicrhau dathliad o lawenydd a thangnefedd yr Atgyfodiag
Dathliad o Fywyd
Yng nghanol newyn a rhyfel
dathlwn addewid o ddigon a heddwch
Ynghanol gorthrwm a gormes
dathlwn yr addewid o wasanaeth a rhyddid
Ynghanol amheuaeth ac anobaith
dathlwn yr addewid o ffydd a gobaith
Ynghanol ofn a brad
dathlwn yr addewid o lawenydd a ffyddlondeb
Ynghanol casineb a marwolaeth
dathlwn yr addewid o gariad a bywyd
Ynghanol pechod a gwiwedigaeth
dathlwn yr addewid o waredigaeth ac adnewyddiad
Ynghanol marwolaeth ar bob llaw
dathlwn addewid y Crist byw.
(Edmund Jones)
Gyda llawer o gariad
Andrew x

Llun "Understanding" gan Sieger Koder

YMWELWYR

Cysylltwch â Ni

Pwy ‘di Pwy

Covid-19

Gan fod rhai o gyfyngiadau diogelwch Covid-19 wedi’u codi, mae pob un o’n heglwysi ar agor ac yn cynnal y gwasanaethau arferol erbyn hyn.

Mae’n rhaid gwisgo masgiau a chadw pellter cymdeithasol.  

Yng Ngwasanaethau’r Ewcharist, dim ond bara’r cymun fydd yn cael ei rannu.