Welcome to The Ministry Area of Bro Enlli

Welcome to our family of seven Anglican churches which stretch from the market town of Pwllheli along the beautiful and stunning southern coastline of The Llŷn Peninsula towards Aberdaron.

Bro is a Welsh word that infers a distinct geographical area. Enlli is the Sacred Island that the pilgrim paths, connecting all of our churches lead to, at the end of the Peninsula.

We are an Inclusive Church, within the Bangor Diocese of The Church in Wales, which have sought to Worshipping God, Grow the Church and Love the World since the 6th century.

Christianity has been a living faith on the Llyn Peninsula for well over 1400 years. The fact that so many of the churches in the area are dedicated to the saints of those early years bears testimony to the fact that the Christian faith has been cherished and continues to be cherished since those early days. Almost all of those early Christian Celtic saints who converted the people of Wales were travelling missionaries. The location of sites dedicated to these early missionaries indicates that they settled in our area and thus began the mission that we ourselves in these modern days are privileged to continue. The people of the Llŷn Peninsula have welcomed pilgrims and visitors for a thousand years and it is wonderful that we are able to welcome YOU to our churches.

Service Times

Sunday Services

Church of the Holy Cross, Llannor
Sunday Eucharist 11:30am (Welsh)
St Cian, Llangian
Alternate Sundays Eucharist with St Engan’s Church, Llanengan 9am (English)
St Engan, Llanengan
Alternate Sundays Eucharist with St Cian’s Church, Llangian 9am (English)
St Hywyn, Aberdaron
Sunday Eucharist 10:30am (Bilingual)
St Maelrhys, Llanfaelrhys
Sunday Evening Prayer 2pm (Welsh)
3rd Sunday of month Eucharist 2pm (Bilingual)
St Pedrog, Llanbedrog
Sunday Eucharist 10am (Bilingual)
St Peter, Pwllheli
Sunday Eucharist 10:30am (Bilingual)

Midweek Services

St Hywyn, Aberdaron
Thursday Eucharist 10:30am (Bilingual)
St Pedrog, Llanbedrog
Wednesday Eucharist 10am (Bilingual)
Wednesday Bible Study 11am (Bilingual)
St Peter, Pwllheli
Tuesday Eucharist 10:30am (Bilingual)
Friday Benediction 3pm (Bilingual)
Donate to Support Bro Enlli’s Ministry

What’s On

Within Bro Enlli there are often events beyond our Sunday and midweek services. Concerts, celebratory services, exhibitions, coffee mornings etc. and much more.

You can find out what’s happening in any of our churches through the google calendar and download the information to your device.

NEWS

Click icon below to download details

Facebook

Bro Enlli
Bro Enlli
Llun o ffenest Eglwys St Hywyn, Aberdaron ar wal deintyddfa Miles Kershaw ym Mrynbuga. Mae’r llun yn helpu i dawelu meddyliau ei gleifion.

Photo of a window in St Hywyn's Church, Aberdaron, on the wall of Miles Kershaw's dental practice in Usk, which helps to calm his patient's.
Bro Enlli
Bro Enlli
January 1st is the feast day of St Maelrhys. The Llan and now tiny medieval church above Porth Ysgo stretch back 1500 years.
Bro Enlli
Bro Enlli
Tad Rhun yn darllen Gweddi'r Pererin 4 yn Cymraeg tu allan Eglwys St Hywyn.

Fr Rhun reading Pilgrim Prayer 4 in Welsh with English subtitles.

Written by Jim Cotter former vicar of St Hywyn, the book is for sale in the church shop.

https://www.youtube.com/watch?v=lOyu3NxutxM&t=596s&ab_channel=EsgobaethBangor-TheDioceseofBangor
Bro Enlli
Pererindod yr Adfent 4 | An Advent pilgrimage 4Y Parchedig Rhun ap Robert - Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro EnlliThe Reverend Rhun ap Robert - Ministry Area...
Bro Enlli
Bro Enlli
Noswyl y Nadolig ~ Christmas Eve
Eglwys St Hywyn Church Aberdaron
Carolau 4pm Carols Midnight Mass 11.30pm
Bro Enlli
Bro Enlli
Annwyl bawb
Mawr obeithiaf eich bod yn iach ac yn saff - llawer o gariad a gweddiau atoch.
Gan ein bod wedi dod at ddiwedd ein 'pererindod' hwn fydd rhifyn olaf o'r llythyr wythnosol am y tro. O bryd i'w gilydd fe fydd yna lythyrau a chyhoeddiadau eto ond am y tro diolch i chi gyd am ddarllen ac ymateb. Nadolig Llawen i chi gyd a diolch i chi am eich cefnogaeth tuag at waith a gweinidogaeth ein heglwysi ym Mro Enlli. Cofiwch danysgrifio ar gyfer Y Ddolen gan na fyddwch yn medru ei ddarllen ar fy llythyr i.
Ychydig o gyhoeddiadau i gychwyn:

Y NADOLIG YM MRO ENLLI
Dydd Sul Rhagfyr 19 (Adfent 4):
Gwasanaethu'r bore fel arfer (dim 11-30 yn Llannor)
3 o'r gloch Gwasanaeth Carolau yn Eglwys y Groes Sanctaidd, Llannor / 6 o'r gloch Gwasanaeth Carolau yn St Pedrog, Llanbedrog
Noswyl y Nadolig:
2 o'r gloch Carolau ar draeth Llanbedrog (Aqua) / 3 o'r gloch Carolau ar y Maes Pwllheli / 4 o'r gloch Gwasanaeth Carolau St Hywyn
Offeren Cyntaf y Nadolig - 6 o'r gloch Eglwys Llannor / 11-30 o'r gloch Eglwysi Pwllheli, Llanbedrog, Aberdaron
Dydd Nadolig:
Yr Offeren Sanctaidd - 9 St Cian Llangian / 10 St Maelrhys Llanfaelrhys / 10 St Pedrog Llanbedrog / 10-30 St Pedr Pwllheli
Dydd Sul Rhagfyr 26 (Gwyl St Steffan):
Yr Offeren Sanctaidd 10 o'r gloch St Pedrog Llanbedrog / 10-15 St Pedr Pwllheli

Ac felly dyma ni ar ein diwrnod olaf - diwrnod i ymlacio yng ngerddi'r Gadeirlan a diwrnod i adlewyrchu ar daith arbennig iawn. Un o'r pethau a greaodd argraff fawr arnom yn ystod y bererindod oedd y cyfeillgarwch agos a ddatblygodd rhwng ni y pererinion. Cawsom y cyfle i bererindota ac byw gyda'n gilydd wrth i ni deithio i'r llefydd sanctaidd. Er nad oedd y mwyafrif ohonom yn adnabod ein gilydd a bod amrywiaeth eang o wahanol draddodiadau Cristnogol yn bodoli rhyngom, roedd yna gariad ac anwyldeb Cristnogol. Parodd hyn inni feddwl a myfyrio ar ansawdd bywyd y Cristion a daethom i sylweddoli mor hanfodol bwysig ydyw ffydd yn ein bywydau.
Oherwydd ein ffydd 'rydym fel Cristnogion yn bobl sy'n byw mewn cymdeithas arbennig, sef yr eglwys. Dyma gymdeithas sy'n barod i groesawu ac sy'n gefnogol a chariadus tuag at eraill. Rhydd y gymdeithas hon bwysigrwydd hefyd ar addoliad - a rydym wedi addoli llawer gyda'n gilydd yn ystod ein pererindod a gwneud hynny mewn mannau hynod o arbennig. Yn ystod un o'r teithiau cawsom gofio am y bugeiliaid a ddaeth i addoli'r baban Iesu. Dwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach 'rydym yn parhau i addoli'r Iesu ac mae'r addoliad hwnnw yn ein glynu ni fel un teulu. Oherwydd ein bod yn addoli Crist y Brenin, 'rydym fel teulu yn credu yn yr atgyfodiad i fywyd tragwyddol. Wrth i ni addoli'r baban Iesu yn ystod y Nadolig, rhown fawl a diolch i Dduw am y fraint o gael bod yn Gristnogion.
Yng ngerddi y Gadeirlan wrth i ni rannu atgofion am y bererindod, daethom i sylweddoli nad rhywbeth sydd ag iddo ddiwedd pendant ydyw pererindod; y mae'n brofiad byw a thragwyddol sy'n datblygu wrth i ni fel unigolion dyfu mewn ffydd. Hefyd, daethom i sylweddoli bod gwir genadwri ein ffydd fel Cristnogion yn seiliedig ar brofiad byw o Grist yn ein bywydau dyddiol a hynny ym mha le bynnag yr ydym - yn Jerwsalem, neu yng Nghymru, neu unrhyw fan arall. Profiad mewnol a phersonol ydyw pererindod nid rhywbeth sy'n ddibynnol ar elfennau allanol. Mewn geiriau eraill, pererindod, neu siwrne mewn ffydd, ydyw bywyd y Cristion yn ei gyfanrwydd. 'Rydym oll ar bererindod yn ein hymdrech i ddarganfod Duw ac er bod sawl modd i gyrraedd yr Arglwydd fe'n hunir gan y sicrwydd mai Iesu 'yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd'. Gobeithiwn y bydd y profiadau rydym wedi eu rhannu yn ystod y bererindod yma yn foddion i hyrwyddo a chyfoethogi ein pererindod personol yn y ffydd.
Ar ol ychydig oriau yn adlewyrchu hefo'n gilydd yn yr ardd awn ati felly i bacio bagiau a throi ein hwynebau at adref!
Mae hi wedi bod yn fraint cael teithio hefo chi. Diolch.
Goleuwn bedwaredd gannwyll yr Adfent
Dduw ein Tad,
dywedodd yr angel gabriel wrth y Forwyn Fair
y byddai hi yn fam i'th Fab.
Er fod ofn arni,
ymatebodd i'th alwad gyda llawennydd.
Cynorthwya ni, a elwaist i'th wasanaethu,
i rannu fel hithau yn dy waith mawr
o ddod a'th gariad a'th wellhad i'n byd.
Gofynnwn hyn trwy Iesu Grist,
y goleuni sydd ar ddyfod i'r byd.
Arglwydd Iesu, Goleuni'r byd,
Bendigedig fyddo Gabriel a ddaeth a'r Newyddion Da;
Bendigedig fyddo Mair dy fam di a'n mam ninnau.
Bendithia dy Eglwys wrth iddi baratoi am y Nadolig
a bendithia ni dy blant sy'n dyheu am dy ddyfodiad. Amen.
Gyda llawer o gariad a Nadolig Llawen
Andrew x

VISITORS

Contact Us

Who’s Who

Covid-19

Due to the lifting of  some Covid-19 safety restrictions all of our churches are now open for regular services.

The wearing of masks & social distancing are obligatory.  At Eucharist Services only communion wafers are given.